Tehnična navodila avtorjem prispevkov

1. Pogoji za predložitev prispevka za objavo v reviji Bančni vestnik

Prispevek, predložen za objavo v reviji, mora biti praviloma ekskluziven, ne sme biti torej objavljen v drugi reviji ali pa biti istočasno v postopku za objavo v drugi reviji. Izjema so prispevki, objavljeni v zbornikih na znanstvenih in podobnih srečanjih ali če so bili napisani v tujem jeziku in objavljeni v tujih publikacijah.

2. Tipi prispevkov

Prispevki, predloženi za objavo v rubriki "Članki", morajo biti praviloma originalni, raziskovalno-analitični in na visoki strokovno-teoretični ravni. Poleg obvezne opreme za vse prispevke, ki jih navajamo v točki 5, mora avtor navesti vire in literaturo po metodi Harvard (ime in priimek avtorja in letnica citiranega vira).
Prispevki za rubrike "Aktualno", “Pogledi in mnenja”, "Bančna kronika", "Tuje bančništvo", "Tuji tisk" in druge podobne rubrike so lahko nekoliko bolj poljubni in po potrebi pretežno informativne narave. Za objavo prihajajo v tem okviru v poštev prispevki s kongresov ali drugih znanstvenih ter strokovnih srečanj, povzetki objavljenih prispevkov v tujih publikacijah s podobno vsebino in recenzije novih knjig s področja denarništva in bančništva.

3. Dolžina in oblika prispevka

Znanstveni članki so praviloma dolgi od 10 – 15 tipkanih strani, strokovni članki so okoli 8-10 tipkanih strani (ena tipkana stran obsega 30 vrstic oziroma okoli 1.500 znakov), poljubni prispevki 3 do 7 strani, informativni pa 1 do 2 strani. V primeru, da je prispevek daljši, se praviloma objavi v več delih (nadaljevanjih). Vsi prispevki naj bodo zaradi obveznega lektoriranja tipkani z razmikom 1.5 vrstice, pisava naj bo Arial, velikost črk 12. Avtorji naj prispevke oddajo po e-pošti na naslov mateja.lah-novosel@zbs-giz.si, napisani pa naj bodo v programu Word for Windows.

4. Imena, nazivi in naslovi avtorjev

Pod naslovom strokovnega prispevka naj bosta navedena ime in priimek avtorja, označeno z zvezdico, pri čemer se ime in priimek vnovič pojavita na dnu prve strani v opombi z navedbo akademskega naziva, funkcije, e-pošte in ustanove, kjer je avtor zaposlen.

5. Naslov, povzetek in uvod

Dvojezični naslov prispevka in slovenski ter angleški povzetek (okoli 8 vrstic) z vsaj tremi ključnimi besedami (ki se ne pojavljajo v naslovu) v slovenskem in angleškem jeziku (keywords) sta obvezna sestavna dela vseh strokovnih prispevkov, ki se objavljajo v reviji, saj je ta že vključena v mednarodno bibliografsko bazo ekonomskih revij EconLit.  Povzetek naj obsega maksimalno pet do deset vrstic, v uvodu članka pa avtor jasno opiše namen analize, uporabljeno metodologijo, empirične rezultate in sklepe prispevka. V uvodu avtor pojasni tudi praktični prispevek, ki ga strokovni članek prinaša v bančno oz. širšo finančno prakso.

6. Označevanje poglavij

Formalna struktura predvsem strokovnih prispevkov je naslednja: uvod, metode, rezultati, razprava, sklepi in viri. Poglavja so oštevilčena le z arabskimi številkami brez pike za zadnjim elementom. Avtorji naj se izogibajo preštevilnim in dolgim naslovom.

7. Navajanje virov

Za navajanje virov naj avtorji uporabijo metodo Harvard (priimek, leto objave).

8. Preglednice, grafikoni in slike

Preglednice, grafikoni in slike naj bodo ustrezno podnaslovljeni. Tabele in grafikoni naj bodo vključeni v tekst, zaradi standardov tehničnega urejanja naj bodo še posebej priloženi v Excel datoteki. Če je možno, naj bodo dvojezični vsaj najpomembnejši vsebinski elementi tabel in grafov. V tabelah in grafih naj avtorji uporabljajo pike za tisočice in decimalne vejice. Za oznako preglednic avtorji uporabljajo slovensko kratico pregl. in angleško kratico tab. (table), tako za grafe kot slike pa v slovenščini okrajšavo sl., v angleškem jeziku pa ill. (illustration).
Fotografije naj bodo priložene ločeno od tekstov v posebnih datotekah (jpg., tif. ali eps. formatu, resolucija fotografij naj bo 300 dpi/inch), v tekstu pa naj bo razločno označen prostor, kamor sodijo. Pri fotografijah in naj bosta navedena ime in priimek avtorja.

9. Povzetki in priredbe

Povzetki in priredbe prispevkov iz tuje literature naj bodo opremljeni z natančno navedbo vira (naslov vira, letnik, leto, številka in strani, na katerih je bil objavljen prispevek). V primeru celotnega ali direktnega prevoda oz. uporabe slik iz tujega vira je avtor sam dolžan pridobiti dovoljenje izdajatelja originalnega vira.

10. Recenzija

V primeru, da za recenzijo članka poskrbi odgovorni urednik revije, takojšnja objava prispevka po oddaji ni možna, zaradi določenega časa, ki ga za recenzijo članka potrebuje recenzent. Uredništvo v procesu iskanja ustreznega recenzenta zagotavlja anonimnost recenzij, tako da odgovorni urednik pošlje članek recenzentu brez navedbe imena avtorja članka. V primeru, da recenzent predlaga popravke članka, jih avtor vnese v tekst in izboljšano verzijo pošlje nazaj v uredništvo. Recenzent svoje mnenje in pripombe pripravi v pisni obliki oziroma s pomočjo posebnega recenzijskega obrazca.

11. Datum oddaje prispevka

Avtorji strokovne prispevke oddajo najkasneje do 10. dneva v mesecu za objavo v naslednji številki revije. V primeru uvodnika ali gostujočega komentarja se tekst odda najkasneje 15. dan v mesecu.