Etični kodeks in standard objav prispevkov v reviji bančni vestnik

Združenje bank Slovenije (ZBS), izdajatelj revije Bančni vestnik, je zavezano k spoštovanju etičnih standardov, moralnih načel in vrednot. Glede na to je bil v okviru ZBS sprejet Bančni kodeks, ki predstavlja prostovoljni zapis načel, po katerih se ravnajo tudi članice ZBS.

Etični kodeks Bančnega vestnika dopolnjuje Bančni kodeks in daje zavezo k upoštevanju visokih etičnih standardov v publiciranju in zagotavljanju visoke kvalitete objavljenih prispevkov. Zavezanost k etičnim standardom tega kodeksa velja za vse sodelujoče, tako za odgovornega urednika, uredniški odbor, področne urednike, avtorje prispevkov v reviji, recenzente ter založnika. Vsi prispevki, ki se objavijo v Bančnem vestniku, so recenzirani.

Dolžnosti odgovornega urednika, uredniškega odbora in področnih urednikov

Odgovorni urednik revije je odgovoren za to, da na podlagi lastne in skupinske presoje v sodelovanju z uredniškim odborom in področnimi uredniki ter na osnovi strokovnih recenzij odloči, kateri od prispelih člankov so primerni za objavo. Odgovorni urednik ravna v skladu s politiko uredniškega odbora revije, ki jo soustvarja s svojim sodelovanjem, pri čemer vsako objavo omejujejo tudi vsakokratne veljavne pravne omejitve, ki zadevajo kršitve avtorskih pravic, plagiatorstvo, javno obrekovanje in podobno. Odgovorni urednik na podlagi navedenih kriterijev oceni primernost vsebine oddanih prispevkov in zagotovi enako obravnavo avtorjev člankov ne glede na narodnost, raso ali etnično poreklo, nacionalno in socialno poreklo, spol, barvo kože, zdravstveno stanje, vero ali prepričanje, starost, spolno usmerjenost, družinsko stanje,  premoženjsko stanje ali drugo osebno okoliščino avtorjev člankov.

Dolžnosti recenzentov

Strokovna ocena recenzenta pomaga odgovornemu uredniku pri sprejemanju uredniških odločitev. Recenzenti morajo vse prispevke, ki so jih prejeli v pregled, obravnavati kot zaupne in ne smejo o njih razpravljati z drugimi. Recenziranje prispevkov mora biti nepristransko in argumentirano. Recenzije morajo odražati objektivno mnenje o vsebini prispevka in ne smejo vključevati osebne kritike avtorja. Od recenzentov se pričakuje, da bodo skladno s svojim strokovnim poznavanjem tematike izpostavili tudi morebitna relevantna dela, ki jih je avtor uporabil v svojem delu, vendar jih ni citiral. Recenzenti so dolžni obvestiti odgovornega urednika revije tudi v primeru suma večjih podobnosti med recenziranim rokopisom in drugimi deli.  

Dolžnosti avtorjev

Avtorji so dolžni zagotavljati preverljivost, točnost in natančnost uporabljenih podatkov v svojih prispevkih. Predložen prispevek za objavo mora biti izvirno delo, pri sklicevanju na druge avtorje ali dela je treba slednja ustrezno navesti ali citirali. Avtor ne sme oddati strokovnega prispevka, ki je bil že objavljen ali je v recenzentskem postopku pri drugi reviji (razen ob predhodnem dogovoru). Avtorji so dolžni navesti tudi morebiten finančni ali kakršen koli drug konflikt interesov, ki bi lahko vplival na rezultate ali interpretacijo njihovega rokopisa.