Najemi po MSRP 16 niso zgolj stvar računovodstva

Daria Pak in Katarina Kadunc

Izid: 2018 | Izid: 66 | Številka: 7-8 | Stran(i): 5-12

Bančni vestnik banke MSRP 16

Najemi so pomembna dejavnost financiranja za velika podjetja in finančne ustanove, čeprav jih večina ni izkazanih v bilanci stanja. Razlog za to je, da so najemniki do danes morali uvrščati najeme med finančne najeme (o katerih se poroča v bilanci stanja) ali pa med poslovne najeme (ki so razkriti samo v izkazu poslovnega izida ter pojasnilih k računovodskim izkazom). To nekoliko samovoljno razlikovanje je vlagateljem oteževalo primerjavo med podjetji. Vlagatelji so se poleg tega pritoževali, da poročane bilance stanja zavajajo glede uporabljenih finančnih vzvodov in najetih sredstev. Vlagatelji (in drugi) so zato morali ocenjevati učinke zunajbilančnih obveznosti iz najemov, to pa je v praksi pogosto privedlo do precenjenih obveznosti iz tega naslova. Odbor za mednarodne računovodske standarde (OMRS) se je na te kritike računovodenja najemov, povezane z MRS 17 Najemi, odzval z novim standardom o najemih: MSRP 16 Najemi (v nadaljevanju „MSRP 16“ ali „Standard“). MSRP 16 ponuja celovit model za opredelitev najemnih pogodb in njihovo obravnavo v računovodskih izkazih najemnikov ter najemodajalcev. MSRP 16 opredeljuje najeme s pomočjo identificiranja kontrole, ki razlikuje najeme od storitvenih pogodb na podlagi dejstva, ali stranka najeto sredstvo obvladuje ali ne.

Želite prebrati celoten članek?

Nakup članka Nakup Izdaje Letna naročnina