Poroštvo z izbranimi primeri iz sodne prakse

Boštjan J. Turk

Izid: 2018 | Izid: 66 | Številka: 3 | Stran(i): 18-21

poroštvo

V bančni praksi so poroštvena razmerja pogosta. Poroštvo kreditno sposobnih porokov namreč predstavlja eno izmed oblik zavarovanja kreditnih obveznosti kreditojemalca, še posebej v okoliščinah, v katerih ta ne izpolnjuje vseh zahtev banke glede najema bančnega kredita. S poroštveno pogodbo se porok nasproti upniku (banki) zaveže, da bo izpolnil veljavno in zapadlo obveznost dolžnika, če ta tega ne bo storil, po drugi strani pa se s sklenitvijo poroštvene pogodbe vzpostavi obligacijsko razmerje tudi med porokom in dolžnikom. Porok, ki je plačal upniku njegovo terjatev, lahko namreč zahteva od dolžnika, naj mu povrne vse, kar je zanj plačal, vključno z obrestmi od dneva plačila. Čeprav banke in druge kreditne institucije s sklenitvijo poroštvenega razmerja pridobijo dodatno jamstvo, da bo njihovo posojilo poplačano, pa to še ne pomeni, da se s tem v celoti razbremenijo vseh tveganj. Poleg tveganja plačilne nesposobnosti poroka (in dolžnika) morajo namreč paziti tudi na to, da bodo svojo terjatev pravilno in pravočasno uveljavljale. V tem prispevku bom prikazal, kako tako terjatev ustrezno uveljavljati, kar bom ponazoril tudi z nekaterimi najzanimivejšimi primeri iz sodne prakse.

Želite prebrati celoten članek?

Nakup članka Nakup Izdaje Letna naročnina